Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
357229

THÔNG BÁO

Ngày 01/08/2019 15:58:30

THÔNG BÁO

 ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ KHUYẾN NÔNG                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                     

Số: 17 /TB-UBND             Khuyến Nông, ngày 1  tháng  8  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc tuyên truyền về đích nông thôn mới

 

Kính thưa các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã

Thực hiện kế hoạch của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa và kế hoạch của UBND xã Khuyến Nông về việc đón tiếp đoàn thẩm định của tỉnh về thẩm định các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Khuyến Nông. Để tăng thêm phần long trọng về công tác chuẩn bị Uỷ ban nhân dân xã Khuyến Nông thông báo đến toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã thực hiện treo cờ Tổ quốc như sau:

1. Treo cờ Tổ quốc, hồng kỳ tại các khu vực công sở: Nhà văn hóa thôn, các cơ quan trường học, trạm y tế, di tích lịch sử - văn hóa Đền Quần Thanh.

2. Các hộ gia đình đồng loạt treo cờ Tổ quốc.

Thời gian treo cờ từ ngày 2/8/2019.

Tiếp thông báo này đề nghị các Ban cán bộ thôn, các tập thể và nhân dân trong xã nghiêm túc thực hiện.

 

 Nơi nhận:                                              T/M UBND XÃ

-         9 thôn (T/h) ;                                          CHỦ TỊCH

-         Trạm y tế (T/h) ;                                      (Đã ký)

-         3 nhà trường (T/h) ;

-         Lưu VP.                                                                                

                                                            Lê Xuân Bảy

 

         

                                                                     

 

 

 

THÔNG BÁO

Đăng lúc: 01/08/2019 15:58:30 (GMT+7)

THÔNG BÁO

 ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ KHUYẾN NÔNG                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                     

Số: 17 /TB-UBND             Khuyến Nông, ngày 1  tháng  8  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc tuyên truyền về đích nông thôn mới

 

Kính thưa các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã

Thực hiện kế hoạch của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa và kế hoạch của UBND xã Khuyến Nông về việc đón tiếp đoàn thẩm định của tỉnh về thẩm định các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Khuyến Nông. Để tăng thêm phần long trọng về công tác chuẩn bị Uỷ ban nhân dân xã Khuyến Nông thông báo đến toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã thực hiện treo cờ Tổ quốc như sau:

1. Treo cờ Tổ quốc, hồng kỳ tại các khu vực công sở: Nhà văn hóa thôn, các cơ quan trường học, trạm y tế, di tích lịch sử - văn hóa Đền Quần Thanh.

2. Các hộ gia đình đồng loạt treo cờ Tổ quốc.

Thời gian treo cờ từ ngày 2/8/2019.

Tiếp thông báo này đề nghị các Ban cán bộ thôn, các tập thể và nhân dân trong xã nghiêm túc thực hiện.

 

 Nơi nhận:                                              T/M UBND XÃ

-         9 thôn (T/h) ;                                          CHỦ TỊCH

-         Trạm y tế (T/h) ;                                      (Đã ký)

-         3 nhà trường (T/h) ;

-         Lưu VP.                                                                                

                                                            Lê Xuân Bảy

 

         

                                                                     

 

 

 

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)