Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
64
Hôm qua:
113
Tuần này:
1467
Tháng này:
5527
Tất cả:
147208

Kế hoạch tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng lễ công bố và đón nhận quyết định xã Khuyến Nông đạt chuẩn Nông thôn mới

Ngày 25/11/2019 10:23:25

Kế hoạch tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng lễ công bố và đón nhận quyết định xã Khuyến Nông đạt chuẩn Nông thôn mớ

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KHUYẾN NÔNG

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /KH - UBND

               Khuyến Nông, ngày 20 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội diễn giao lưu văn nghệ quần chúng chào mừng

Lễ công bố và đón nhận quyết định xã Khuyến Nông đạt chuẩn Nông thôn mới

 


Thực hiện chương trình công tác của Đảng ủy và kế hoạch của BCĐ xây dựng NTM xã về việc tổ chức thực hiện lễ công bố đón nhận quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới, Ủy ban nhân dân xã Khuyến Nông xây dựng kế hoạch tổ chức Hội diễn giao lưu văn nghệ quần chúng chào mừng Lễ công bố và đón nhận quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU, YÊU CẦU:

- Hội diễn giao lưu văn nghệ quần chúng (sau đây gọi tắt là Hội diễn) là một hoạt động văn hóa nghệ thuật, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn xã, Góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư "Chương trình xây dựng nông thôn mới"

- Hội diễn phải được tổ chức trang trọng, sôi nổi, mang đậm nét văn hóa truyền thống, phản ánh đúng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở các thôn, nhà trường, phát hiện những tiết mục đặc sắc, nhằm tiếp tục phát huy, phát triển và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, đẩy mạnh phong trào, tạo không khí phấn khởi, động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC.

1. Nội dung, chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Tình yêu Quê hương đất nước,  phong trào xây dựng nông thôn mới.

2. Hình thức, thể loại: Hát dân ca, hát chèo và các loại hình nghệ thuật truyền thống.

- 9 thôn: mỗi thôn 1 tiết mục.

- 3 nhà trường: mỗi nhà trường 1 tiết mục.

- CLB VHTT xã: 2 tiết mục

- Con em địa phương sinh sống tại thành phố Thanh Hóa: 3 tiết mục

- Cán bộ, công chức UBND xã Khuyến Nông: 1 tiết mục

Các tiết mục tham gia Hội diễn phải được dàn dựng công phu, tập luyện chu đáo, có dàn dựng phụ hoạ. Khuyến khích các tiết mục tự biên, tự diễn gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới

Lưu ý:  Không được hát đơn ca, song ca, tam ca;

3. Đối tượng tham gia: Là nhân dân, con em đang sinh sống, lao động, học tập, công tác  của 9 thôn 3 nhà trường, CLB VHTT trên địa bàn xã Khuyến Nông.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức.

- Các đơn vị đăng ký tiết mục tham gia biểu diễn bằng văn bản gửi về Ban VHTT trước ngày 02/12/2019. Bốc thăm thứ tự diễn vào sáng ngày 05/12/2019.

- Thời gian: Dự kiến tổ chức vào đêm thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2019.

- Địa điểm tổ chức: Sân vận động  xã Khuyến Nông

6. Hình thức tổ chức: Tổ chức hội diễn, giao lưu chọn 5 tiết mục xuất sắc tham gia biểu diễn vào buổi sáng tổ chức  Lễ công bố và đón nhận quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới (dự kiến tổ chức vào sáng ngày 15 tháng 12 năm 2019).

7. Kinh phí tổ chức.

Kinh phí tổ chức: UBND xã chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức và hỗ trợ một phần kinh phí cho các đơn vị tham gia hội diễn.

Cụ thể: hỗ trợ 1.000.000đ/tiết mục/đơn vị tham gia hội diễn.

Lưu ý: UBND xã hỗ trợ các tiết mục hát, múa phụ họa, không hỗ trợ tiết mục vi phạm quy chế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ban văn hóa.

- Chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ.

- Phối hợp với cán bộ chỉ đạo đơn vị tổ chức tập luyện, tham gia hội diễn theo kế hoạch.

- Đài truyền thanh chủ động viết tin bài, tăng cường thời lượng phát thanh về mục đích, ý nghĩa của Hội diễn văn nghệ quần chúng, đưa tin các hoạt động hội diễn, để kịp thời động viên khuyến khích nhân dân tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn xã.

- Lên dự trù kinh phí tổ chức thực hiện đêm hội diễn văn nghệ báo cáo thường trực UBND xã.

4. Trạm y tế

Chủ trì, phối hợp với Ban tổ chức hội diễn, bố trí con người và thuốc phục vụ hội diễn.

5. Đề nghị UBMTTQ xã,  Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động và phối hợp với Ban Văn hóa trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, chỉ đạo định hướng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên về việc tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng, tham gia giám sát việc thực hiện kế hoạch.

6. Ban Tài Chính: Chuẩn bị nguồn kinh phí cho đêm Hội diễn văn nghệ quần chúng;

7. Ban Công an; Chi huy Quân sự:  Phối hợp đảm bảo công tác an ninh trật tự - TTATXH trong đêm hội diễn văn nghệ.

8. Các đơn vị tham gia hội diễn.

- Xây dựng kế hoạch, đảm bảo kinh phí, bố trí tập luyện các tiết mục văn nghệ có hiệu quả để tham gia hội diễn.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng Lễ công bố và đón nhận quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới xã Khuyến Nông.

UBND xã Khuyến Nông  đề nghị các thôn, nhà trường, các đoàn thể, ban ngành có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo bằng văn bản gửi về UBND xã tổng hợp, đề xuất, trình lãnh đạo UBND xã xem xét, quyết định.

 

Nơi nhận.

- BTV Đảng ủy (b/c);

- BCĐ, BCT Hội diễn;

- Các ban ngành, đoàn thể (phth);

- Các thôn, nhà trường (th);

- Lưu VP.

            CHỦ TỊCH

                  (Đã ký)

 

            Lê Xuân Bảy 

 

             

 

 

 

Kế hoạch tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng lễ công bố và đón nhận quyết định xã Khuyến Nông đạt chuẩn Nông thôn mới

Đăng lúc: 25/11/2019 10:23:25 (GMT+7)

Kế hoạch tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng lễ công bố và đón nhận quyết định xã Khuyến Nông đạt chuẩn Nông thôn mớ

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KHUYẾN NÔNG

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /KH - UBND

               Khuyến Nông, ngày 20 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội diễn giao lưu văn nghệ quần chúng chào mừng

Lễ công bố và đón nhận quyết định xã Khuyến Nông đạt chuẩn Nông thôn mới

 


Thực hiện chương trình công tác của Đảng ủy và kế hoạch của BCĐ xây dựng NTM xã về việc tổ chức thực hiện lễ công bố đón nhận quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới, Ủy ban nhân dân xã Khuyến Nông xây dựng kế hoạch tổ chức Hội diễn giao lưu văn nghệ quần chúng chào mừng Lễ công bố và đón nhận quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU, YÊU CẦU:

- Hội diễn giao lưu văn nghệ quần chúng (sau đây gọi tắt là Hội diễn) là một hoạt động văn hóa nghệ thuật, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn xã, Góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư "Chương trình xây dựng nông thôn mới"

- Hội diễn phải được tổ chức trang trọng, sôi nổi, mang đậm nét văn hóa truyền thống, phản ánh đúng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở các thôn, nhà trường, phát hiện những tiết mục đặc sắc, nhằm tiếp tục phát huy, phát triển và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, đẩy mạnh phong trào, tạo không khí phấn khởi, động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC.

1. Nội dung, chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Tình yêu Quê hương đất nước,  phong trào xây dựng nông thôn mới.

2. Hình thức, thể loại: Hát dân ca, hát chèo và các loại hình nghệ thuật truyền thống.

- 9 thôn: mỗi thôn 1 tiết mục.

- 3 nhà trường: mỗi nhà trường 1 tiết mục.

- CLB VHTT xã: 2 tiết mục

- Con em địa phương sinh sống tại thành phố Thanh Hóa: 3 tiết mục

- Cán bộ, công chức UBND xã Khuyến Nông: 1 tiết mục

Các tiết mục tham gia Hội diễn phải được dàn dựng công phu, tập luyện chu đáo, có dàn dựng phụ hoạ. Khuyến khích các tiết mục tự biên, tự diễn gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới

Lưu ý:  Không được hát đơn ca, song ca, tam ca;

3. Đối tượng tham gia: Là nhân dân, con em đang sinh sống, lao động, học tập, công tác  của 9 thôn 3 nhà trường, CLB VHTT trên địa bàn xã Khuyến Nông.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức.

- Các đơn vị đăng ký tiết mục tham gia biểu diễn bằng văn bản gửi về Ban VHTT trước ngày 02/12/2019. Bốc thăm thứ tự diễn vào sáng ngày 05/12/2019.

- Thời gian: Dự kiến tổ chức vào đêm thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2019.

- Địa điểm tổ chức: Sân vận động  xã Khuyến Nông

6. Hình thức tổ chức: Tổ chức hội diễn, giao lưu chọn 5 tiết mục xuất sắc tham gia biểu diễn vào buổi sáng tổ chức  Lễ công bố và đón nhận quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới (dự kiến tổ chức vào sáng ngày 15 tháng 12 năm 2019).

7. Kinh phí tổ chức.

Kinh phí tổ chức: UBND xã chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức và hỗ trợ một phần kinh phí cho các đơn vị tham gia hội diễn.

Cụ thể: hỗ trợ 1.000.000đ/tiết mục/đơn vị tham gia hội diễn.

Lưu ý: UBND xã hỗ trợ các tiết mục hát, múa phụ họa, không hỗ trợ tiết mục vi phạm quy chế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ban văn hóa.

- Chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ.

- Phối hợp với cán bộ chỉ đạo đơn vị tổ chức tập luyện, tham gia hội diễn theo kế hoạch.

- Đài truyền thanh chủ động viết tin bài, tăng cường thời lượng phát thanh về mục đích, ý nghĩa của Hội diễn văn nghệ quần chúng, đưa tin các hoạt động hội diễn, để kịp thời động viên khuyến khích nhân dân tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn xã.

- Lên dự trù kinh phí tổ chức thực hiện đêm hội diễn văn nghệ báo cáo thường trực UBND xã.

4. Trạm y tế

Chủ trì, phối hợp với Ban tổ chức hội diễn, bố trí con người và thuốc phục vụ hội diễn.

5. Đề nghị UBMTTQ xã,  Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động và phối hợp với Ban Văn hóa trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, chỉ đạo định hướng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên về việc tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng, tham gia giám sát việc thực hiện kế hoạch.

6. Ban Tài Chính: Chuẩn bị nguồn kinh phí cho đêm Hội diễn văn nghệ quần chúng;

7. Ban Công an; Chi huy Quân sự:  Phối hợp đảm bảo công tác an ninh trật tự - TTATXH trong đêm hội diễn văn nghệ.

8. Các đơn vị tham gia hội diễn.

- Xây dựng kế hoạch, đảm bảo kinh phí, bố trí tập luyện các tiết mục văn nghệ có hiệu quả để tham gia hội diễn.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng Lễ công bố và đón nhận quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới xã Khuyến Nông.

UBND xã Khuyến Nông  đề nghị các thôn, nhà trường, các đoàn thể, ban ngành có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo bằng văn bản gửi về UBND xã tổng hợp, đề xuất, trình lãnh đạo UBND xã xem xét, quyết định.

 

Nơi nhận.

- BTV Đảng ủy (b/c);

- BCĐ, BCT Hội diễn;

- Các ban ngành, đoàn thể (phth);

- Các thôn, nhà trường (th);

- Lưu VP.

            CHỦ TỊCH

                  (Đã ký)

 

            Lê Xuân Bảy 

 

             

 

 

 

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)