Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
357229

Đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam xã Khuyến Nông lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 26/02/2024 16:04:42

Đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam xã Khuyến Nông lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029

 Kính thưa các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã, xin kính mời các đồng chí và nhân dân đón nghe Bài tuyên truyền về ý nghĩa của Đại hội mặt trận các cấp, đại hội đại biểu toàn quốc 10 và thông báo thời gian tổ chức Đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam xã Khuyến Nông, lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

        Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen.

         Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiệnđường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là quá trình tổ chức Mặt trận từ cơ sở đến Trung ương đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực rộng khắp, lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10.

        Tiếp tục củng cố, tăng cường xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xứng đáng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; là một bộ phận quan trọng của hệ thống chính trị; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp Nhân dân, có vai trò giám sát và phản biện xã hội.

          Việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là dịp để Ủy ban Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt, thấm nhuần quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục động viên các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy tốt hơn nữa vai trò tiền phong của giai cấp công nhân, tiềm năng to lớn của giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và giới doanh nhân, tăng cường khối liên minh công - nông - trí, làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò, tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thưa toàn thể nhân dân,  Đại hội Mặt trận các cấp sẽ đóng góp ý kiến vào các văn kiện dự thảo của Đại hội Mặt trận cấp trên và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phù hợp với yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới đặt ra.

z5188096446258_59bd7f29fe1a99d061280a49e7bedce2.jpg

           Công tác nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải có số lượng, cơ cấu hợp lý, tỷ lệ mở rộng phù hợp, bảo đảm tính đại diện, thiết thực, tính tiêu biểu về lòng yêu nước, có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, uy tín. Đại biểu tham dự Đại hội phải tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện các tầng lớp Nhân dân, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm cho thành công của Đại hội. Nâng cao chất lượng thành phần cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài; bảo đảm tỷ lệ phù hợp người ngoài Ðảng tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các cấp.
          - Thời gian tiến hành Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã hoàn thành trong tháng 4 năm 2024; cấp huyện hoàn thành trong tháng 6/2024; cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 8 năm 2024. Ðại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 dự kiến tổ chức vào tháng 10/2024.

             Kính thưa toàn thể nhân dân, chiều ngày 27 và sáng ngày 28 tháng 2 năm 2024, tại Hội trường ủy ban nhân dân xã sẽ diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Khuyến Nông, lần thứ 20, nhiệm kỳ 2024-2029, với 125 đại biểu thay mặt cho các tầng lớp nhân dân trong toàn xã tham dự Đại hội.

Thưa toàn thể nhân dân trong xã, trên đây là nội dung tuyên truyền về ý nghĩa của Đại hội mặt trận các cấp, đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 và thông báo thời gian tổ chức Đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Khuyến Nông, lần thứ 20, nhiệm kỳ 2024-2029. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của nhân dân trong toàn xã.

z5194337080675_c0a7f54d3e4fd5884062705dc34f6173.jpg

z5188096445143_1fb4b217f5abdba5a00278816a657f2d.jpg

z5194337102808_7c2d442aef70351fe54e575f0a24f82b.jpg

z5194277704314_0b1fb7c2f25734a64e84fccf400deab8.jpg
 

Tin bài: Lê Mai - CCVH

Đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam xã Khuyến Nông lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đăng lúc: 26/02/2024 16:04:42 (GMT+7)

Đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam xã Khuyến Nông lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029

 Kính thưa các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã, xin kính mời các đồng chí và nhân dân đón nghe Bài tuyên truyền về ý nghĩa của Đại hội mặt trận các cấp, đại hội đại biểu toàn quốc 10 và thông báo thời gian tổ chức Đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam xã Khuyến Nông, lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

        Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen.

         Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiệnđường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là quá trình tổ chức Mặt trận từ cơ sở đến Trung ương đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực rộng khắp, lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10.

        Tiếp tục củng cố, tăng cường xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xứng đáng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; là một bộ phận quan trọng của hệ thống chính trị; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp Nhân dân, có vai trò giám sát và phản biện xã hội.

          Việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là dịp để Ủy ban Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt, thấm nhuần quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục động viên các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy tốt hơn nữa vai trò tiền phong của giai cấp công nhân, tiềm năng to lớn của giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và giới doanh nhân, tăng cường khối liên minh công - nông - trí, làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò, tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thưa toàn thể nhân dân,  Đại hội Mặt trận các cấp sẽ đóng góp ý kiến vào các văn kiện dự thảo của Đại hội Mặt trận cấp trên và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phù hợp với yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới đặt ra.

z5188096446258_59bd7f29fe1a99d061280a49e7bedce2.jpg

           Công tác nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải có số lượng, cơ cấu hợp lý, tỷ lệ mở rộng phù hợp, bảo đảm tính đại diện, thiết thực, tính tiêu biểu về lòng yêu nước, có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, uy tín. Đại biểu tham dự Đại hội phải tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện các tầng lớp Nhân dân, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm cho thành công của Đại hội. Nâng cao chất lượng thành phần cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài; bảo đảm tỷ lệ phù hợp người ngoài Ðảng tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các cấp.
          - Thời gian tiến hành Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã hoàn thành trong tháng 4 năm 2024; cấp huyện hoàn thành trong tháng 6/2024; cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 8 năm 2024. Ðại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 dự kiến tổ chức vào tháng 10/2024.

             Kính thưa toàn thể nhân dân, chiều ngày 27 và sáng ngày 28 tháng 2 năm 2024, tại Hội trường ủy ban nhân dân xã sẽ diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Khuyến Nông, lần thứ 20, nhiệm kỳ 2024-2029, với 125 đại biểu thay mặt cho các tầng lớp nhân dân trong toàn xã tham dự Đại hội.

Thưa toàn thể nhân dân trong xã, trên đây là nội dung tuyên truyền về ý nghĩa của Đại hội mặt trận các cấp, đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 và thông báo thời gian tổ chức Đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Khuyến Nông, lần thứ 20, nhiệm kỳ 2024-2029. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của nhân dân trong toàn xã.

z5194337080675_c0a7f54d3e4fd5884062705dc34f6173.jpg

z5188096445143_1fb4b217f5abdba5a00278816a657f2d.jpg

z5194337102808_7c2d442aef70351fe54e575f0a24f82b.jpg

z5194277704314_0b1fb7c2f25734a64e84fccf400deab8.jpg
 

Tin bài: Lê Mai - CCVH

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)