Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
357229

Xã Khuyến Nông thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 12/09/2018 08:27:54

Sau khi tiếp thu nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 50- KH/HU, ngày 22/9/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Khuyến Nông đã ban hành 2 kế hoạch thực hiện và 2 kế hoạch hành động, chuẩn bị nội dung, in ấn, phô tô tài liệu để gửi các chi bộ.

 Quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 50- KH/HU, ngày 22/9/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Kế hoạch số 10-KH/ĐU, ngày 15 /10 / 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Sau khi được quán triệt học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2018, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, trong xã đến nay đã có sự chuyển biến rõ nét nắm được những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, Từ nhận thức được nâng lên, đã chuyển biến thành hành động, thành công việc tự giác, thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội trong xã, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân. Đã tạo ra nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực có sức lan tỏa, chất lượng và hiệu quả công việc được nâng lên. Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; mỗi cán bộ, đảng viên được nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tin tưởng vào Chủ nghĩa Mác Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng ta lựa chọn, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có ý chí vươn lên, tận tuỵ với công việc; có lối sống trung thực, lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, chân thành. Không xa vào các tệ nạn xã hội ... gần gũi, sâu sát với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chính quyền quan tâm thường xuyên lồng ghép vào các cuộc hội nghị, nội dung, các bài viết, những mẩu chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; rà soát, bổ sung các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở xã phù hợp với chức năng nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm cá nhân. Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng công dân kiểu mẫu; làng xã kiểu mẫu; cơ quan, đơn vị kiểu mẫu đã được Cấp ủy quan tâm lãnh đạo, thực hiện: trong các cuộc hội nghị, trên hệ thống truyền thanh của xã, tranh cổ động, pa nô, áp phích … đã tạo được sự chuyển biến tích cực. Các đồng chí cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức trong xã đã có sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, đã tự chỉnh đốn mình, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, có tinh thần đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực tham nhũng lãng phí, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong xã có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm với nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tạo động lực triển khai có hiệu quả việc xây dựng công dân gương mẫu, cơ quan kiểu mẫu, làng kiểu mẫu, xây dựng Khuyến Nông thành xã kiểu mẫu. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vào sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan đơn vị định kỳ hàng tháng đã trở thành việc tự giác, thường xuyên trong của các chi bộ, các đoàn thể chính trị xã hội trong xã, trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức;Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với NQTW4 khóa XII về xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương; Đảng bộ và nhân dân xã Khuyến Nông đang tích cực phấn đấu để về đích, để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, vì vậy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện đều lựa chọn những nhiệm vụ hướng đến xây dựng nông thôn mới. Đã tạo được nhiều phong trào thi đua và đạt được sự chuyển biến rõ nét, đạt được những kết quả nổi bật, Tập thể, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đoàn kết thống nhất; quản lý và điều hành của UBND có nhiều chuyển biến, tích cực, xây dựng được nhiều công trình; chuyển đổi được gần 40 ha cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang trồng ớt xuất khẩu và trồng cây dược liệu cà gai leo, được Đảng bộ và nhân dân tin tưởng. Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của bộ Chính trị, cấp ủy quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, uốn nắn những lệch lạc và làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng những tập thể và cá nhân tiêu biểu tạo sự lan tỏa. Địa phương đã chủ động, linh hoạt xây dựng nguồn thu ngân sách, và tích cực quan hệ, kêu gọi đầu tư, xây dựng các công trình. Trong 2 năm đã xây dựng nhà hiệu bộ, phòng chức năng, nâng cấp sữa chữa dãy nhà 5 phòng học, công trình vệ sinh, cơ sở vật chất và chỉnh trang khuôn viên trường Tiểu học trị giá trên 2 tỷ đồng, đã thẩm định công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; xây dựng 4 phòng học, nhà hiệu bộ, phòng nhạc, 4 phòng chức năng, khuôn viên và cơ sở vật chất Trường Mầm Non, tổng vốn đầu tư trên 4 tỷ đồng, đã được công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; Đang xây dựng khu nhà cao tầng 10 phòng học và 2 phòng chức năng Trường THCS với số vốn đầu tư trên 5 tỷ đồng; xây dựng mới Đài truyền thanh trên 300 triệu; đầu tư mở rộng 3,84km đường bê tông liên thôn trị giá 2,7 tỷ đồng; làm mới kênh bê tông từ cống Ba lòng đi qua xóm 10 tưới nước cho khu Đồng tường, Đồng binh, Cống kè và đồng Giếng mới trị giá trên 1 tỷ đồng; đang xây dựng nhà Hội trường và công sở xã. Kêu gọi được công ty Xuất nhập khẩu Minh Tâm về đầu tư xây dựng nhà máy may Phú Anh 2, với số vốn đầu tư trên 80 tỷ đồng. Ở các thôn phong trào vận động nhân dân đóng góp “chung tay xây dựng nông thôn mới’ xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, hướng tới xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đang được cán bộ và nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả. 

Cán bộ và nhân dân làng Quần Thanh đã vận động nhân dân đóng góp ủng hộ được trên một tỷ đồng, cùng với nhà nước hỗ trợ 400 triệu, để xây dựng, nâng cấp, tôn tạo Đền thờ Thành hoàng Làng Quần Thanh, Di tích văn hóa cấp tỉnh, trị giá 1,5 tỷ đồng. Cán bộ và nhân dân thôn 5, đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng được trên 900m kênh bê trông trong khu vực nông thôn trị giá gần 300 triệu, và cùng với thôn 6 xây tường bao và đường đi vào bải nghĩa địa làng Quần trúc trị giá hơn 200 triệu. Các xóm vận động nhân dân đóng góp làm được 1.124 m đường bê tông, đưa tổng đường bê tông toàn xã lên 50km; Làm kênh bê tông được 3.827m, đưa tổng kênh bê tông trên địa bàn xã lên 25 km; sữa chữa nâng cấp kênh bê tông xóm 9 = 1,1 km; xây tường rào bải nghĩa địa làng Quần Trúc và làng Doãn Thái; Làng Quần Thanh vận động nhân dân đóng góp được hơn 1 tỷ đồng cùng với nhà nước hổ trợ 400 triệu nâng cấp, tôn tạo Đền thờ thành hoàng làng, di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh; Nhiều hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ được tổ chức thường xuyên ở trung tâm xã và các khu dân cư.

 Một số hình ảnh xây dựng công sở:

ảnh công sở.jpg

ảnh cs.jpg

ảnh cs 2.jpgTin: Đình Duyến
Anhr: Lê Mai

Xã Khuyến Nông thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị

Đăng lúc: 12/09/2018 08:27:54 (GMT+7)

Sau khi tiếp thu nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 50- KH/HU, ngày 22/9/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Khuyến Nông đã ban hành 2 kế hoạch thực hiện và 2 kế hoạch hành động, chuẩn bị nội dung, in ấn, phô tô tài liệu để gửi các chi bộ.

 Quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 50- KH/HU, ngày 22/9/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Kế hoạch số 10-KH/ĐU, ngày 15 /10 / 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Sau khi được quán triệt học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2018, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, trong xã đến nay đã có sự chuyển biến rõ nét nắm được những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, Từ nhận thức được nâng lên, đã chuyển biến thành hành động, thành công việc tự giác, thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội trong xã, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân. Đã tạo ra nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực có sức lan tỏa, chất lượng và hiệu quả công việc được nâng lên. Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; mỗi cán bộ, đảng viên được nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tin tưởng vào Chủ nghĩa Mác Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng ta lựa chọn, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có ý chí vươn lên, tận tuỵ với công việc; có lối sống trung thực, lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, chân thành. Không xa vào các tệ nạn xã hội ... gần gũi, sâu sát với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chính quyền quan tâm thường xuyên lồng ghép vào các cuộc hội nghị, nội dung, các bài viết, những mẩu chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; rà soát, bổ sung các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở xã phù hợp với chức năng nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm cá nhân. Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng công dân kiểu mẫu; làng xã kiểu mẫu; cơ quan, đơn vị kiểu mẫu đã được Cấp ủy quan tâm lãnh đạo, thực hiện: trong các cuộc hội nghị, trên hệ thống truyền thanh của xã, tranh cổ động, pa nô, áp phích … đã tạo được sự chuyển biến tích cực. Các đồng chí cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức trong xã đã có sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, đã tự chỉnh đốn mình, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, có tinh thần đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực tham nhũng lãng phí, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong xã có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm với nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tạo động lực triển khai có hiệu quả việc xây dựng công dân gương mẫu, cơ quan kiểu mẫu, làng kiểu mẫu, xây dựng Khuyến Nông thành xã kiểu mẫu. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vào sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan đơn vị định kỳ hàng tháng đã trở thành việc tự giác, thường xuyên trong của các chi bộ, các đoàn thể chính trị xã hội trong xã, trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức;Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với NQTW4 khóa XII về xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương; Đảng bộ và nhân dân xã Khuyến Nông đang tích cực phấn đấu để về đích, để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, vì vậy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện đều lựa chọn những nhiệm vụ hướng đến xây dựng nông thôn mới. Đã tạo được nhiều phong trào thi đua và đạt được sự chuyển biến rõ nét, đạt được những kết quả nổi bật, Tập thể, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đoàn kết thống nhất; quản lý và điều hành của UBND có nhiều chuyển biến, tích cực, xây dựng được nhiều công trình; chuyển đổi được gần 40 ha cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang trồng ớt xuất khẩu và trồng cây dược liệu cà gai leo, được Đảng bộ và nhân dân tin tưởng. Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của bộ Chính trị, cấp ủy quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, uốn nắn những lệch lạc và làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng những tập thể và cá nhân tiêu biểu tạo sự lan tỏa. Địa phương đã chủ động, linh hoạt xây dựng nguồn thu ngân sách, và tích cực quan hệ, kêu gọi đầu tư, xây dựng các công trình. Trong 2 năm đã xây dựng nhà hiệu bộ, phòng chức năng, nâng cấp sữa chữa dãy nhà 5 phòng học, công trình vệ sinh, cơ sở vật chất và chỉnh trang khuôn viên trường Tiểu học trị giá trên 2 tỷ đồng, đã thẩm định công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; xây dựng 4 phòng học, nhà hiệu bộ, phòng nhạc, 4 phòng chức năng, khuôn viên và cơ sở vật chất Trường Mầm Non, tổng vốn đầu tư trên 4 tỷ đồng, đã được công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; Đang xây dựng khu nhà cao tầng 10 phòng học và 2 phòng chức năng Trường THCS với số vốn đầu tư trên 5 tỷ đồng; xây dựng mới Đài truyền thanh trên 300 triệu; đầu tư mở rộng 3,84km đường bê tông liên thôn trị giá 2,7 tỷ đồng; làm mới kênh bê tông từ cống Ba lòng đi qua xóm 10 tưới nước cho khu Đồng tường, Đồng binh, Cống kè và đồng Giếng mới trị giá trên 1 tỷ đồng; đang xây dựng nhà Hội trường và công sở xã. Kêu gọi được công ty Xuất nhập khẩu Minh Tâm về đầu tư xây dựng nhà máy may Phú Anh 2, với số vốn đầu tư trên 80 tỷ đồng. Ở các thôn phong trào vận động nhân dân đóng góp “chung tay xây dựng nông thôn mới’ xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, hướng tới xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đang được cán bộ và nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả. 

Cán bộ và nhân dân làng Quần Thanh đã vận động nhân dân đóng góp ủng hộ được trên một tỷ đồng, cùng với nhà nước hỗ trợ 400 triệu, để xây dựng, nâng cấp, tôn tạo Đền thờ Thành hoàng Làng Quần Thanh, Di tích văn hóa cấp tỉnh, trị giá 1,5 tỷ đồng. Cán bộ và nhân dân thôn 5, đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng được trên 900m kênh bê trông trong khu vực nông thôn trị giá gần 300 triệu, và cùng với thôn 6 xây tường bao và đường đi vào bải nghĩa địa làng Quần trúc trị giá hơn 200 triệu. Các xóm vận động nhân dân đóng góp làm được 1.124 m đường bê tông, đưa tổng đường bê tông toàn xã lên 50km; Làm kênh bê tông được 3.827m, đưa tổng kênh bê tông trên địa bàn xã lên 25 km; sữa chữa nâng cấp kênh bê tông xóm 9 = 1,1 km; xây tường rào bải nghĩa địa làng Quần Trúc và làng Doãn Thái; Làng Quần Thanh vận động nhân dân đóng góp được hơn 1 tỷ đồng cùng với nhà nước hổ trợ 400 triệu nâng cấp, tôn tạo Đền thờ thành hoàng làng, di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh; Nhiều hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ được tổ chức thường xuyên ở trung tâm xã và các khu dân cư.

 Một số hình ảnh xây dựng công sở:

ảnh công sở.jpg

ảnh cs.jpg

ảnh cs 2.jpgTin: Đình Duyến
Anhr: Lê Mai

Tin khác

Chiều ngày 10 tháng 10 năm 2022, Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH TW (khóa XIII)
Chiều ngày 10 tháng 10 năm 2022, Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH TW (khóa XIII)
Quán triệt, triển khai Nghị quyết 12-NQ/HU của BCH Huyện ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện
Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XIII về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Huyện ủy Triệu Sơn tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ
Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức Đại hội đại biểu khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.