Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
53
Hôm qua:
167
Tuần này:
1168
Tháng này:
1168
Tất cả:
191216

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TREO CỜ TỔ QUỐC, CỜ ĐẢNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA LẦN THỨ XIX KHÓA 2020 - 2025

Ngày 22/10/2020 16:02:59

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TREO CỜ TỔ QUỐC, CỜ ĐẢNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA LẦN THỨ XIX KHÓA 2020 - 2025

 

Text Box: ỦY BAN NHÂN DÂN  
 XÃ KHUYẾN NÔNG
Text Box: Số: 21/TB-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Khuyến Nông, ngày   20   tháng   10  năm 2020

                                                       THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh  

                                  lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Căn cứ Công văn số 22-CB/BTGHU, ngày 07/10/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện Ủy về việc tập trung cao độ các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025; Công văn số 3967/UBND-VHTT ngày 07/10/2020 về việc tập trung cao độ các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.  Ủy ban nhân dân  xã thông báo đến  các ông trưởng thôn, các cơ quan, đơn vị và nhân dân xã Khuyến Nông việc treo cờ Tổ quốc trên địa bàn xã như sau:

*     Thời gian: Treo cờ từ 07 giờ ngày 22/10/2020 đến hết ngày 30/10/2020.

*      Địa điểm: Các cơ quan, đơn vị, trường học, Nhà Văn hóa và các hộ gia đình trên toàn xã chủ động treo cờ theo thời gian nêu trên và tổ chức thu cờ theo quy định.

*      Đối với các cơ quan, đơn vị, Nhà Văn hóa thôn treo tại trụ sở 2 loại cờ

(Đảng kỳ và Quốc kỳ).

*      Các hộ gia đình treo cờ Quốc kỳ tại nhà.

*      Việc treo cờ phải được treo ở vị trí trang trọng trước nhà, trụ sở; không treo cờ quăn, rách, cũ, bạc màu; luôn kiểm tra, tránh để tình trạng cờ nghiêng, đổ  ảnh hưởng đến mỹ quan chung.  

              Yêu cầu trưởng các thôn trên địa bàn xã đôn đốc nhân dân thực hiện nghiêm túc Thông báo này.

              Đề nghị các đồng chí được phân công chỉ đạo thôn thực hiện kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở thôn thực hiện treo cờ đúng thời gian quy định.

              Đề nghị  Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã chỉ đạo Ban công tác Mặt trận thôn chỉ huy thôn thực hiện các nội dung của văn bản này.

              UBND xã thông báo để các cơ quan, đơn vị, các thôn được biết, thực hiện./.

             

  Nơi nhận:                                                                                            CHỦ TỊCH

- Như trên;

- TT Đảng Ủy;                                                                                         (Đã ký)

- TT HĐND;

- TT UBND;

- Lưu VP, VHTT.                                                                            Lê Xuân Bảy

 

 

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TREO CỜ TỔ QUỐC, CỜ ĐẢNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA LẦN THỨ XIX KHÓA 2020 - 2025

Đăng lúc: 22/10/2020 16:02:59 (GMT+7)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TREO CỜ TỔ QUỐC, CỜ ĐẢNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA LẦN THỨ XIX KHÓA 2020 - 2025

 

Text Box: ỦY BAN NHÂN DÂN  
 XÃ KHUYẾN NÔNG
Text Box: Số: 21/TB-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Khuyến Nông, ngày   20   tháng   10  năm 2020

                                                       THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh  

                                  lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Căn cứ Công văn số 22-CB/BTGHU, ngày 07/10/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện Ủy về việc tập trung cao độ các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025; Công văn số 3967/UBND-VHTT ngày 07/10/2020 về việc tập trung cao độ các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.  Ủy ban nhân dân  xã thông báo đến  các ông trưởng thôn, các cơ quan, đơn vị và nhân dân xã Khuyến Nông việc treo cờ Tổ quốc trên địa bàn xã như sau:

*     Thời gian: Treo cờ từ 07 giờ ngày 22/10/2020 đến hết ngày 30/10/2020.

*      Địa điểm: Các cơ quan, đơn vị, trường học, Nhà Văn hóa và các hộ gia đình trên toàn xã chủ động treo cờ theo thời gian nêu trên và tổ chức thu cờ theo quy định.

*      Đối với các cơ quan, đơn vị, Nhà Văn hóa thôn treo tại trụ sở 2 loại cờ

(Đảng kỳ và Quốc kỳ).

*      Các hộ gia đình treo cờ Quốc kỳ tại nhà.

*      Việc treo cờ phải được treo ở vị trí trang trọng trước nhà, trụ sở; không treo cờ quăn, rách, cũ, bạc màu; luôn kiểm tra, tránh để tình trạng cờ nghiêng, đổ  ảnh hưởng đến mỹ quan chung.  

              Yêu cầu trưởng các thôn trên địa bàn xã đôn đốc nhân dân thực hiện nghiêm túc Thông báo này.

              Đề nghị các đồng chí được phân công chỉ đạo thôn thực hiện kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở thôn thực hiện treo cờ đúng thời gian quy định.

              Đề nghị  Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã chỉ đạo Ban công tác Mặt trận thôn chỉ huy thôn thực hiện các nội dung của văn bản này.

              UBND xã thông báo để các cơ quan, đơn vị, các thôn được biết, thực hiện./.

             

  Nơi nhận:                                                                                            CHỦ TỊCH

- Như trên;

- TT Đảng Ủy;                                                                                         (Đã ký)

- TT HĐND;

- TT UBND;

- Lưu VP, VHTT.                                                                            Lê Xuân Bảy

 

 

 

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)