Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
266
Hôm qua:
325
Tuần này:
266
Tháng này:
9812
Tất cả:
331098

QUYẾT ĐỊNH

Ngày 24/02/2022 09:14:04

Về việc thành lập Tổ tư vấn, chăm sóc người bệnh Covid-19 điều trị tại nhà trên địa bàn xã Khuyến Nông

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KHUYẾN NÔNG

 
 

 


Số: 43/QĐ-UBND

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


         Khuyến Nông, ngày 18  tháng 02  năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ tư vấn, chăm sóc người bệnh Covid-19 điều trị tại nhà

trên địa bàn xã Khuyến Nông

 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KHUYẾN NÔNG

 

           Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

          Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

          Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm  về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

          Căn cứ Công điện số 06-CĐ/TU ngày 09/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng-Thống kê và ông Trạm trưởng Trạm Y tế xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ tư vấn, chăm sóc người bệnh Covid-19 điều trị  tại nhà, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Mai Hải Triều, Trưởng Trạm Y tế, SĐT 0936 869 478;

2. Bà Lê Thị Hợp, Phó Trưởng Trạm Y tế, SĐT 0987 542 852;

3. Bà Đỗ Thị Nhung, Cán bộ Trạm Y tế, SĐT 0931 385 018;

4.  Bà Phạm Thị Huệ, Cán bộ Trạm Y tế, SĐT 0978 160 686;

5. Bà Nguyễn Thị Sang, Cán bộ Y tế về hưu, SĐT 0359 388 130.

Điều 2. Nhiệm vụ Tổ tư vấn, chăm sóc bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà: tiếp nhận điện thoại (24/24 giờ) để tư vấn, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà trên địa bàn xã.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                            CHỦ TỊCH         

- BCĐ huyện (báo cáo);

- TT Đảng ủy (báo cáo)

- Như Điều 3 (thực hiện);                                               (đã ký)                

- Lưu: VP. UBND.                                                                  

             Lê Xuân Bảy

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Đăng lúc: 24/02/2022 09:14:04 (GMT+7)

Về việc thành lập Tổ tư vấn, chăm sóc người bệnh Covid-19 điều trị tại nhà trên địa bàn xã Khuyến Nông

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KHUYẾN NÔNG

 
 

 


Số: 43/QĐ-UBND

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


         Khuyến Nông, ngày 18  tháng 02  năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ tư vấn, chăm sóc người bệnh Covid-19 điều trị tại nhà

trên địa bàn xã Khuyến Nông

 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KHUYẾN NÔNG

 

           Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

          Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

          Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm  về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

          Căn cứ Công điện số 06-CĐ/TU ngày 09/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng-Thống kê và ông Trạm trưởng Trạm Y tế xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ tư vấn, chăm sóc người bệnh Covid-19 điều trị  tại nhà, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Mai Hải Triều, Trưởng Trạm Y tế, SĐT 0936 869 478;

2. Bà Lê Thị Hợp, Phó Trưởng Trạm Y tế, SĐT 0987 542 852;

3. Bà Đỗ Thị Nhung, Cán bộ Trạm Y tế, SĐT 0931 385 018;

4.  Bà Phạm Thị Huệ, Cán bộ Trạm Y tế, SĐT 0978 160 686;

5. Bà Nguyễn Thị Sang, Cán bộ Y tế về hưu, SĐT 0359 388 130.

Điều 2. Nhiệm vụ Tổ tư vấn, chăm sóc bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà: tiếp nhận điện thoại (24/24 giờ) để tư vấn, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà trên địa bàn xã.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                            CHỦ TỊCH         

- BCĐ huyện (báo cáo);

- TT Đảng ủy (báo cáo)

- Như Điều 3 (thực hiện);                                               (đã ký)                

- Lưu: VP. UBND.                                                                  

             Lê Xuân Bảy

 

 

 

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)