Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
357229

Thông báo Về việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng đoàn công tác của Trung ương về thẩm định huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Ngày 15/10/2021 14:25:07

Thông báo

  

     ỦY BAN NHÂN DÂN

     XÃ KHUYẾN NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:           /TB-UBND

 

    Khuyến Nông, ngày  13  tháng  10  năm 2021

 

  THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc  chào  mừng  đoàn công tác của Trung ương về thẩm định huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

.

 

                  Kính gửi:  - Các đồng chí  được phân công chỉ đạo các thôn;

                                   - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn;        

                                   - Các ông (bà) Trưởng thôn;

                                     - Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn và toàn thể nhân dân trong xã.

 

Thực hiện công văn số 5633/TB-UBND  ngày 12/10/2021 của UBND huyện Triệu Sơn về việc treo cờ Tổ quốc, cờ đảng  chào mừng đoàn công tác của Trung ương về thẩm định huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Chủ tịch UBND xã yêu cầu  các đồng chí được phân công chỉ đạo thôn, các ông (bà) Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã và nhân dân thực hiện nội dung chỉ đạo sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, công sở, trường học và hộ gia đình trên địa bàn xã treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng đoàn công tác của Trung ương về thẩm định huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

 Thời gian treo cờ: từ ngày 15/10/2021.

2. Yêu cầu  Trưởng Ban công tác mặt trận, Thôn trưởng các thôn trên địa bàn xã đôn đốc nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc  nội dung thông báo này;

Đề nghị các đồng chí được phân công chỉ đạo các thôn thực hiện kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở thôn thực hiện treo cờ đúng thời gian quy định;

          Ủy ban nhân dân  xã  Khuyến Nông thông báo để các cơ quan, đơn vị, các thôn và nhân dân trên địa bàn được biết thực hiện./.

 

   Nơi nhận:                                                                                    CHỦ TỊCH

 - Như trên (t/h);                                    

 - Lưu VP, VHTT.

                                                                                                          

                                                                             

                                                                                      Lê Xuân Bảy

 

                                                                                

 

           

Thông báo Về việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng đoàn công tác của Trung ương về thẩm định huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Đăng lúc: 15/10/2021 14:25:07 (GMT+7)

Thông báo

  

     ỦY BAN NHÂN DÂN

     XÃ KHUYẾN NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:           /TB-UBND

 

    Khuyến Nông, ngày  13  tháng  10  năm 2021

 

  THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc  chào  mừng  đoàn công tác của Trung ương về thẩm định huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

.

 

                  Kính gửi:  - Các đồng chí  được phân công chỉ đạo các thôn;

                                   - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn;        

                                   - Các ông (bà) Trưởng thôn;

                                     - Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn và toàn thể nhân dân trong xã.

 

Thực hiện công văn số 5633/TB-UBND  ngày 12/10/2021 của UBND huyện Triệu Sơn về việc treo cờ Tổ quốc, cờ đảng  chào mừng đoàn công tác của Trung ương về thẩm định huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Chủ tịch UBND xã yêu cầu  các đồng chí được phân công chỉ đạo thôn, các ông (bà) Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã và nhân dân thực hiện nội dung chỉ đạo sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, công sở, trường học và hộ gia đình trên địa bàn xã treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng đoàn công tác của Trung ương về thẩm định huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

 Thời gian treo cờ: từ ngày 15/10/2021.

2. Yêu cầu  Trưởng Ban công tác mặt trận, Thôn trưởng các thôn trên địa bàn xã đôn đốc nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc  nội dung thông báo này;

Đề nghị các đồng chí được phân công chỉ đạo các thôn thực hiện kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở thôn thực hiện treo cờ đúng thời gian quy định;

          Ủy ban nhân dân  xã  Khuyến Nông thông báo để các cơ quan, đơn vị, các thôn và nhân dân trên địa bàn được biết thực hiện./.

 

   Nơi nhận:                                                                                    CHỦ TỊCH

 - Như trên (t/h);                                    

 - Lưu VP, VHTT.

                                                                                                          

                                                                             

                                                                                      Lê Xuân Bảy